Gedser Fuglestation 2013

Fugleaaret2013 traner
Trane, Gedser Odde, 13. oktober 2013. Foto: Gert Juul Jeppesen


Indledning
Vejret i 2013 på det sydlige Falster var – ultrakort fortalt – præget af vekslende kolde og milde perioder i januar og februar, så derfor så vi frem til nogenlunde planmæssig ankomst af trækfuglene. Imidlertid fik vi en forrygende kold og snefyldt sidste halvdel af marts, hvilket satte foråret og dermed fugletrækket i bero.
Der kom alligevel rimelig gang i trækket i april og maj. Sommeren blev utrolig varm og tørkepræget, men blæst med nedbør fik da rettet en del op på regnskabet i årets sidste måneder.

Gedser Fuglestation levede i 2013 op til vores målsætning om at være en velfungerende fuglestation med mange aktiviteter. Ud over ringmærkning og observationer lagde vi en del kræfter i at få færdiggjort redskabsskuret, og stationshaven krævede megen tid og energi at vedligeholde, så ringmærkningen kunne foregå standardiseret.

Vi sætter en ære i at formidle fugletræk og ringmærkning ud til offentligheden, og gennem årets løb havde vi en del guidede ture og fremvisninger for skoleklasser og grupper. Flere åbent hus-arrangementer trak på det nærmeste fulde huse. Der blev i april afholdt seminar for Naturvejlederforeningen, og fuglestationen har i det hele taget været en base, hvor fuglefolk kunne mødes, overnatte, observere årstidens fugletræk og få gode oplevelser. Især i weekender med godt vejr, forårets helligdage og i skolernes sommerferie og oktoberferie har vi haft korte besøg af danske og udenlandske turister, der lige skulle se, hvad der sker på en fuglestation.

Observationer
Da der ikke er tilknyttet fast observatør til Gedser Fuglestation, er observationerne i perioder uregelmæssige og baseret på lokale og tilrejsende ornitologers iagttagelser. Alligevel giver det et billede af det potentiale, som Danmarks sydspids har som træklokalitet.

Fra årets første vintermåneder skal blot nævnes fire suler og tre tejster, hvilket absolut er mere end normalt. Lommerne havde et nogenlunde forår med 64 sortstrubede og 96 rødstrubede plus 39 ubestemte, og en ad. islom blev spottet 28/4. Årets første trane på træk sås 3/2, men ellers kom de massivt i østenvinden fra 31/3-7/4, hvor mindst 1.287 blev set i Gedserområdet. Ederfuglene nåede op på 117.000 østtrækkende individer i foråret med absolut maksimum 7/4 (51.665). Totaltallet er dog præget af utilstrækkelig dækning. Samme dag sås en flot ad. kongeederfugl på Gedser Odde, og en enkelt nilgås viste sig samme sted 28/4.
 

Fugleaaret2013 lille skrigeoern
Lille skrigeørn, Gedser Odde, 9. juni 2013. Foto: Lars Paaby

Der ses ikke mange rovfugle i Gedser om foråret. 2013 var ingen undtagelse, men alligevel blev 16 arter bogført. Heraf bør nævnes ni sorte glenter og tre hedehøge trækkende mellem 20/5 og 15/6. Højdepunktet indtraf 9/6, hvor en lille skrigeørn kom glidende fra Birkemose, skruede sig lidt op nær obspunktet og trak ud over Østersøen.

57 sortterner og 20 dværgmåger kunne vristes ud af foråret, og tre rovterner var til glæde for flere observatører 27/4 og 5/5. Den spanske ringmærker på fuglestationen fandt 11/6 en turteldue, der rastede i fyrhaven, en almindelig art i hans hjemland, men virkelig sjælden her.

På småfuglefronten blev der fundet og fotograferet rødrygget svale (tre stk. mellem 26/4 og 2/6), lille fluesnapper (fire ud over de ringmærkede) og en savisanger, som blev hørt synge på Kroghage 9/5. Det er blot anden gang, at arten er registreret på det sydlige Falster. Også drosselrørsanger kom på listen med en obs. fra Kroghage 21/5. 14 fund af gulirisk om foråret er ganske pænt.

Dækningsgraden i efteråret var absolut tilfredsstillende. September og oktober blev dækket fuldt ud, øvrige måneder en smule mindre. Perioden blev dækket af Louis A. Hansen, Preben Berg og Orla Jakobsen og med hjælp af specielt Anders Prehn, men derudover har mange ornitologer fået øjnene op for stedets kvaliteter og bidraget med observationer.

Trækket af rødstrubet lom var ikke i top, vi fik kun noteret 2.917 med bedste dag 2/12 (390). 397 sortstrubede lommer passerede sydspidsen, og en enkelt islom sås 11/11. Ni suler trak forbi Gedser Odde, hvilket er det højest registrerede antal igennem årene.
Trækket af sortand kom op på 45.000 med bedste dag 25/9 (3.495). I øvrigt fik Gedser registreret en ny andefugleart i form af en rødhovedet and 19/10. Ederfuglene viste lidt fremgang med 217.000 i DOF-basen med et par store dage: 27.820 25/9 og 28.550 12/10, og hele to kongeederfugle trak forbi i oktober.

Østenvinden gav nogle fænomenale tal for trane, således ”Store Tranedag” 2/10, hvor mindst 2.240 passerede hen over Gedser Odde, det var eliksir for øjne og ører. Sæsontotalen kom op på 5.605 individer. Vedrørende mågefuglene kan siges, at kjovearterne blev set med lille kjove 47, almindelig kjove 400, storkjove fire (den ene en usædvanlig sommerobservation 25/7) samt mellemkjove blot tre. Dværgmågerne markerede sig med 4.319 på efterårstrækket, et tal, der dog er langt fra de mere end 11.000 fra rekordåret 2009. Fem rovterner 20/7 samt en hvidvinget terne 10/8 (ny art i Gedser) var noget, der fik pulsen op!

2013 vil især blive husket for det store træk af hvepsevåger, som fandt sted 3/9. Det var en smule svært at holde styr på dem alle sammen, men en vurdering er, at lige omkring 2.000 hvepsevåger den dag passerede over Odden, Gedser By og Kroghage.
Efterårets totaltal endte på 3.223 stk. Spurvehøg og  rød glente svigtede en smule med henholdsvis 3.630 og 381 i notesbogen, men et plaster på såret var hele 10 sorte glenter og 722 fjeldvåger i løbet af sæsonen. 93 tårnfalke, ud af en total på 412, trak ud 13/9.

Der blev set 18 arter rovfugle, heraf en lille skrigeørn 21/9, som kom fint hen over Birkemose og
Odden, og 21-27/09 huserede en steppeørn på mest skulkende vis (vil være ny art i Gedser, hvis fundet godkendes af SU).

Fugleaaret2013 Lundsanger
Lundsanger, Gedser Odde, 29. maj 2013. Foto: Gert Juul Jeppesen


Efteråret udmærkede sig ved ekstremt høje træktal for misteldrossel: 13/10 passerede 3.905 sydspidsen, hvilket ifølge DOF-basen er danmarksrekord. Den landsdækkende invasion af rødstrubet piber fik vi del i med 58 fugle - hørt, set og enkelte dokumenteret med fotos. Af andre pibere skal nævnes en markpiber 8/9 og to storpibere i første halvdel af oktober, den ene med fotos. Også bjerg-lærke blev fundet og fotograferet en enkelt gang 7/10.
Lille korsnæb kom trækkende i pæne mængder ind over Gedserområdet, og sammen med dem blev der noteret 724 store korsnæb (kun oktober) og minimum otte hvidvingede korsnæb (4/8 – 16/10). En enkelt hvidsisken (udover den ringmærkede) blev spottet ved obspunktet så sent som 19/12. I alt syv lapværlinger blev fundet i månedsskiftet sep-okt, hvilket er langt over det normale.

Ringmærkning
I årets første to måneder, hvor selve Gedser Fuglestation (GFU) endnu ikke var startet op, har der i perioder med kulde og godt snedække været forsøgt fangst af måger i et par haver i Gedser. Det gav ”blod på tanden”, så det agter vi at udbygge fremover. Efter kratrydning og udtynding af stationshavens træer og buske ankom portugiseren Luis Silva for at tage de første to uger i marts. Desværre blev der kun mærket godt 50 i vintervejret. Bedre blev det desværre ikke, da han blev afløst af Matt Slaymaker og Teresa Montras (England og Spanien). De var sneet inde i adskillige dage, hvor snedriverne lå meterhøjt i stationshaven.

Fugleaaret2013 RT fuglekonge
Rødtoppet fuglekonge, Gedser Odde, 14. april 2013. Foto: Gert Juul Jeppesen


Det blev den dårligste marts med kun 118 ringmærkede fugle.

De første tre uger af april havde Henrik Jørgensen fuldtidstjansen med ringmærkningen på GFU. Trækket af småfugle var noget forsinket, men da først sneen smeltede og foråret pressede på, kom der pænt med solsorte, jernspurve og rødhalse i nettene. Dagene fra 11/4 til 13/4 gav fra 116 til 188 nymærkninger, hvilket er meget fint på denne årstid. Sidste efterårs kæmpe invasion af mejser kunne i nogen grad fornemmes: Mærketallene for blåmejse og musvit i april lå på 82 og 172. Vores lille skønhed, rødtoppet fuglekonge, fandt vej til netmaskerne 13 gange i løbet af april og maj, hvilket er lidt under middel for de senere år. Løvsanger og rødstjert ankom nogenlunde normalt midt i måneden. Ikke de store sjældenheder kunne ringmærkes, men vi kunne dog glædes over en enkelt misteldrossel 10/4 (ikke årlig i Gedsers ringmærkningsstatistik) samt en korttået træløber 25/4.

Fra slutningen af april og resten af foråret boede spanieren Rubén Oliver på stationen for at varetage den standardiserede ringmærkning. Løvsangerne tog lidt mere revanche i forhold til 2012, idet foråret sluttede med 360 nymærkninger. I løbet af maj og juni var der lidt spændende krydderi i dagligdagen, f.eks. i form af en pungmejse 10/5. Det er kun den tredje, der er blevet ringmærket på GFU. En anden særdeles interessant fugl var en buskrørsanger så tidligt som 8/5. Den venter dog på godkendelse i SU. Nævnes bør også en høgesanger 2/6, pirol 17/5 og hele to lundsangere 29/5 og 1/6, en længe ventet ny ringmærkningsart på Gedser Odde. 17 karmindompapper om foråret er også ganske pænt.

Med en total på 2.729 ringmærkede fugle placerede sig foråret sig på en tredjeplads inden for de seneste syv år med nogenlunde fuld dækning.

I juli og august blev ringmærkningen klaret internt med især Anders Odd Nielsen, Heidi Vibe Frederiksen og Jesper Brinkmann som de drivende kræfter. Craig Brookes havde en femugers periode i august-september, hvorefter lokale folk tog sig af ringmærkningen til midten af september. Resten af sæsonen havde vi hele tre englændere til at klare den standardiserede ringmærkning: Hugh Hanmer, Rael Butcher og Jack Ashton-
Booth, og hele november assisterede spanske Barbara Alonso. Gennem året havde vi en polsk og nogle danske ”føl” til oplæring og træning udi ringmærkningens ædle kunst, heriblandt universitetsstuderende, der skulle bruge deres erfaringer i udlandet.
Juli udmærkede sig med fangst af en flodsanger og seks karmindompapper, og 13/7 gav det stationens tredje mærkede lille korsnæb – bedre end ingenting, når de hvidvingede og de store nu ikke ville nærme sig nettene! I høstmåneden gav det fire vendehalse, tre græshoppesangere og yderligere fire karmindompapper, hvorimod høgesanger svigtede totalt. Der var ni dage med over 100 ringmærkede fugle, bedste dag 20/8 med 350. Heraf udgjorde løvsanger de 195. Rødhals toppede i september med næsten 900 nymærkninger, bedste dag var 19/9, hvor 215 af slagsen kom i bogen. Det blev et rigtig godt efterår for lille fluesnapper, hele 12 stk., hvorimod spurvehøgene med 57 mærkninger var nede på det halve af et normalt år. Som tidligere nævnt var der stort set ingen mejser, der ellers nok kan give en masse arbejde ved nettene.
Derimod var det skønt at se tre hvidbrynede løvsangere, ringmærket 28-30/9. I september var der fire dage med over 200 mærkede fugle, og måneden blev topscorer med 2354 mærkede fugle.
 

Fugleaaret2013 Noeddekrige
Nøddekrige, Gedser Odde, 13. oktober 2013. Foto: Gert Juul Jeppesen

I oktober var der pga. dårlige vejrforhold mange dage med ganske få fugle i nettene, og over halvdelen af månedens total på 2120 fugle blev mærket fra 13/10 til 18/10, hvor rødhals, gransanger og grønsisken stod for hovedparten. Et højdepunkt var 13/10, hvor det lykkedes at ringmærke en nøddekrige, hvilket kun er sket en enkelt gang før på Gedser Odde. Ud fra diverse mål, som blev taget på fuglen, bedømtes den til at være af den tyndnæbbede sibiriske race. Yderligere to lille korsnæb røg i nettet 25/10.

I en del aftener og nætter med stille og klart vejr forsøgtes fangst efter ugler: Desværre ingen perleugler, men dog seks skovhornugler blev ringmærket. Årets næstsidste måned med 814 mærkninger var præget af mange finkefugle, især grønsisken og gråsisken. Blandt dem kunne Barbara præsentere en fin hvidsisken 21/11.

Resultatet for året som helhed blev 11.178 ringmærkede fugle af 83 arter, hvilket er lidt under gennemsnittet for de seneste syv år. Lundsanger blev den eneste nye art på ringlisten.

Genmeldinger og fremmede ringe
I 2013 kontrollerede ringmærkere ved fuglestationen 16 fugle med ringe fra andre ringmærkningscentraler. Det forholdsvis lave antal skyldtes dels færre håndterede fugle, dels de meget få blåmejser i efteråret. Som det plejer at være, var de fleste aflæsninger fra Sverige (10), et par stykker fra Belgien og resten kom fra Polen, Tyskland, Litauen og Norge.

Den mest spændende aflæsning fra udlandet var uden tvivl en skovspurv med Stockholm-ring: Den var ringmærket 22/10 2012 på den lille ø Utklippan i den østlige Blekinge, hvorpå den et halvt år senere blev aflæst
i Gedser. Fire blåmejser fra oktober var alle mærket ved Falsterbo mellem 8 og 18 dage i forvejen, og en tyskmærket fugl fra april var trukket fra Holsten til Gedser, 101 km på ni dage. Et par musvitter med ringe fra Litauen og Belgien, ringmærket hhv. september og januar, har givet lidt data om deres trækveje og vinterkvarter. Vi har endvidere haft rørsanger, tornsanger og bogfinke med svenske ringe, alle mærket ved Falsterbo eller ved den skånske sydkyst.

Årets eneste Stavanger-ring sad på en gråsisken, der var mærket i det sydvestlige Norge 40 dage før, den blev genfanget ved Gedser Fuglestation. Nævnes bør også en ganske ung kaspisk måge, der rastede sammen med andre måger på stranden ud for stationen ultimo oktober. Efter flere forsøg lykkedes det at aflæse farveringen. Mågen var blevet mærket som dununge godt fem måneder tidligere i det sydvestlige Polen, få km fra den tjekkiske grænse.

Vi fik kontrolleret et par fugle, der var mærket andre steder i landet: Musvit fra Sydlangeland og havørn, en ungemærkning fra Lolland 2009: Ringen kunne aflæses på et foto, som Gert Jeppesen havde taget på Gedser Odde i efteråret.

Med jævne mellemrum tikker der meldinger ind om Gedser-fugle, der er blevet fundet andre steder, og det er jo altid spændende læsning. Ud over syv genfund fra Danmark modtog vi i 2013 genmeldinger fra Belgien og Tyskland (begge fire fund), Sverige tre, Frankrig og Storbritannien hver to samt Italien en enkelt. Sidstnævnte var en natravn, der 16/4 2013 blev fanget og aflæst på Sicilien, en af de tre fugle, vi
ringmærkede i september 2012. Ifølge Dansk Trækfugleatlas er det kun det tredje udlandsfund af natravn. At vi så i forvejen kun har ringmærket otte af denne art i Gedser, gør det ekstra interessant.

GFU kører et mindre projekt om trækkende spurvehøge, og hele tre genfund er indkommet, alle fra Tyskland, hvor rigtig mange af vores ringmærkede spurvehøge bliver fundet. At der virkelig er træktendenser i skovspurve, viser et genfund fra Rügen 65 dage efter mærkningen på Gedser Odde. Kun fem udlandsfund ifølge atlasset, og med en afstand på 41 km blev den hidtidige rekord slået med 6 km! Nogle af finkerne trak til De britiske Øer: Vi har fået genmeldt grønsisken og kvækerfinke fra det sydlige England i vintertiden.

Et par rørsangere er aflæst i Belgien, men en kærsanger fortjener særlig omtale: Ringmærket som adult fugl ved fuglestationen tilbage i juli 2007 og aflæst på yngleplads i Skåne flere gange mellem 2009 og 2013. Fuglen var med andre ord mindst syv år gammel!
Blåmejser fra 2012-invasionen er blevet fundet på Sydlangeland (to stk.) samt Belgien og Sverige (Halland).

Til sidst skal en stor tak overbringes til alle, der på hver sin vis i årets løb har støttet Gedser Fuglestation.

Fugleaaret2013 Aabenthus

.