Gedser Fuglestation

Af Hans Lind

Steppehøg start

Indledning

En periode med hård frost og lidt sne i sidste halvdel af januar var faktisk den vinter vi fik på det sydlige Falster. Februar og marts var meget milde, foråret kom tidligt, og sommeren var på vores egn særdeles varm og tør. I efterårssæsonen var vejret lidt mere ”normalt” for årstiden med blandede vejrtyper.

I vintermånederne var der ikke mange aktiviteter ved fuglestationen, men der afholdtes det obligatoriske ringmærkermøde i januar, hvor 2013 blev evalueret og arrangementer for 2014 blev fastlagt. Endvidere en god omgang kratrydning og netopsætning, så den standardiserede småfugleringmærkning kunne starte 1. marts.

Bjerglærke

I årets løb har Gedser Fuglestation gennemført de faste fugleture (marts, august, oktober) samt Åbent Hus forår og efterår med rigtig mange gæster. Herudover en del guidninger for skoleklasser, den lokale højskole, foreninger og private grupper. FELTUD har haft base på Gedser Fuglestation flere gange i 2014, f. eks. med det nye tiltag ”Operation Overshooter”i slutningen af maj, hvor det gik ud på at finde de sjældne fugle, som er kommet til landet på forlænget forårstræk. I september havde vi stort rykind, idet Danmarks Ringmærkerforening i samarbejde med Ringmærkningscentralen og fuglestationen afholdt et kursus for nye ringmærkere. Ved efterårets Åbent Hus var Nykøbing F. Multimedieklub på stedet for at filme dagens oplevelser til Lokalkanalen, og dagen efter var TV-Øst med fra morgenstunden og et par timer frem til et indslag om fuglestationens arbejde samme aften.

Gedser Fuglestation og DOF-Storstrøm har i slutningen af 2014 indledt drøftelser med Guldborgsund Kommune vedrørende samarbejde om formidling, kasseprojekter og kortlægning af ynglefugle på kommunens øer, holme og strandenge.

Observationer

Bortset fra fire uger fra midt i maj og fremad har der desværre ikke været nogen fast, standardiseret dækning af fugletrækket i forårsmånederne, men alligevel er der via DOF-basens mange brugere kommet en mængde gode iagttagelser af fuglelivet ved Gedser Odde, som bestemt kan give et fingerpeg om træktendenserne. I årets to første måneder har der været rigtig mange rastende bramgæs, således 6.000 på afhøstede roemarker i begyndelsen af januar. Op til 150 silkehaler over byen er et ret normalt vinterfænomen på disse kanter, men skønt er det at nyde de ringlende stemmer. Af direkte træk kan nævnes næsten 200 rødstrubede lommer i januar, men de var faktisk på vej mod vinterkvarteret alle sammen. En enkelt sule rundede Odden 2/1 og yderligere to i løbet af foråret.

Lommerne havde et godt forårstræk med 352 noterede rødstrubede lommer og 119 af de sortstrubede. To islommer og tre hvidnæbbede lommer var et fint krydderi. Ederfugletrækket blev desværre ikke optalt systematisk i 2014, dog blev der set 13.480 23/3, og samme dag desuden en kongeederfugl. En silkehejre trak 14/6 forbi Kroghage, hvilket kun er tredje observation fra vores område. 675 dværgmåger var noget bedre end i 2013, men kun to sortterner var nærmest katastrofalt. Bedre var det med 52 hvidvingede terner i løber af tre dage midt i maj. 16/5 var der virkelig gang i bramgæssene: Mindst 25.420 passerede denne dag forbi sydspidsen, og samme dag fik Louis A. Hansen fotodokumenteret en hun af citronvipstjert. Måneden sluttede pænt af med fire biædere, sortspætte et par gange ude og vende, rødrygget svale samt en syngende buskrørsanger ved Frisenfelt, sidstnævnte blev fundet af Sebastian Klein.

Ikke mange rovfugle lader sig se om foråret ved Gedser, men antallet af sorte glenter, der trak forbi mellem 10/5 og 26/5, nåede dog op på 11.

Simon Davies var så heldig at spotte en sandterne, som 10/6 fløj ind over land lige forbi stationshaven: Det var en ny fugleart på Gedser Odde. En bjerglærke 15/6 var ny fænologisk rekord og formodentlig første forårsfund for Gedser – den blev fint dokumenteret med foto.

Efterårstrækket blev dækket stort set hver dag fra midt i august og året ud, - alt på frivillig basis. Det var især Preben Berg, Louis A. Hansen og Orla Jakobsen, der tog de lange serier, godt hjulpet af lokale og tilrejsende ornitologer. 16/8 blev en dag i storkenes tegn, idet 42 stk. af de hvide trak ud over Odden, nok nogle af de svenske udsætningsstorke. De havde følgeskab af to sorte storke, og fem dage senere trak der yderligere én. Som i 2013 havde vi ”Store Tranedag”, denne gang blev talt 2.817 15/10. Efterårstotalen – mellem 21/8 og 27/12 – kom helt op på 6.429 individer; et meget varierende tal fra år til år, for antallet af fugle er meget afhængigt af østenvind i træktiden.

Lommerne blev godt repræsenteret i notesbøgerne. Den rødstrubede kom op på 9.736 individer med meget store dage så sent som i december (708 19/12 og yderligere et par dage med over 500). Af sortstrubet lom blev der set 685, hvilket er rigtig fint. Hvidnæbbet lom og islom (tre og to i sep/okt) var lidt mere end de forrige år. Forårets suler blev suppleret med yderligere fem observationer i november og december.   

Ederfuglene havde åbenbart et godt år: Således blev der noteret godt 345.000 i sidste halvår med et par rigtig store dage i oktober, 53.040 og 32.020 henholdsvis 15/10 og 16/10. Også sortænderne opnåede fine tal: 3.965 1/9 og en total på lidt over 86.000 trækkende.

Gråstrubet Drossel

Måge/vadefugle: Alle fire kjovearter blev repræsenteret, men især mellemkjove skilte sig ud med kolossale træktal: Bedste dag var 23/10, hvor 157 blev set, og efterårstotalen kom op på 604. Ni storkjover mellem 15/9 og 5/10 er ganske pænt her i det sydøstlige DK og naturligvis rekord for Gedser. 25 rider blev obs’et i det sene efterår og i alt 4.970 dværgmåger, som toppede 6/10 med 480. Høstens træk af sortterner forløb ganske pænt: 87 1/9 og total for sæsonen 436. Førstegangsfund af damklire på Gedser Odde blev gjort 10/8, og en thorshane fra ultimo oktober er kun det tredje fund gennem tiderne. En meget sen stor stormsvale i december er ikke blot sent, men også Gedsers første i nyere tid - første obs for Gedser er fra 1911!

Det blev et ganske godt efterår for de trækkende rovfugle i Gedser, enkelte arter med færre observationer end gennemsnittet og andre med rekordstore træktal. Hvepsevågerne svigtede en del med kun ca. 900 stk. noteret. Til gengæld nåede fjeldvåge helt op på 788, bedste dag var 25/10 med 105 trækkende. Også spurvehøg, rød glente og tårnfalk opnåede høje totaler, henholdsvis 6.603, 752 og 774. Antallet af dværgfalke (228), lærkefalke (92) og blå kærhøge (88) er mere normalt.

29 rødstrubede pibere i efteråret kunne ikke helt matche invasionen fra 2013, men seks markpibere var mere end forventet. Af hvidbrynet løvsanger bIev der, ud over dem der røg i nettene, set to 15/10 i stationshaven og på obspunktet. I alt otte lapværlinger rastede i fuglestationens område i 2014, alle i sep/okt. I oktober og november var der til tider levende i krat og træer på Falsters sydspids af rastende og trækkende fuglekonger – rekordmange trak 16/10 (3.170), helt uhørt!

Ringmærkning

Perioden med frost og sne i jan/feb indbød til at prøve mærkning af måger i en villahave i Gedser by, og i løbet af bare seks dage kunne 32 hættemåger, 20 stormmåger, 25 sølvmåger og en enkelt ung svartbag mærkes. De første to uger af marts blev dækket af lokale kræfter, hvorpå den engelske ringmærker Simon Davies tog standardmærkningen til midt i juni. Han var dog ikke alene på stationen hele tiden: Franske Marie Chevalier, Henning Ettrup og Johan Funder Castenschiold tog hver især flere ugers ringmærkning i løbet af foråret.

Det milde vejr i marts satte ret hurtigt gang i trækket, hvilket resulterede i den bedste marts nogensinde (925 mærkninger). Vi skulle dog frem til den sidste dag, før der var en dag med over 100 fugle. Rødhalsene havde virkelig travlt omkring månedsskiftet marts/april, således ringmærkedes 152 stk. ud af 164 fugle 1/4. En sortstrubet bynkefugl var en glædelig overraskelse 23/3, og det var det sandelig også med en lille flagspætte 10/4, kun den anden af denne art nogensinde. Løvsangerne begyndte allerede 11/4 og fik et pænt forår med 373, hvilket ikke kunne siges om broget fluesnapper med kun 15 nymærkninger på et helt forår. En lundsanger, to flodsangere og otte lille fluesnapper var dog et plaster på såret. En enkelt blåhals blev det til 17/5, den er ikke årlig som ringmærkningsart i Gedser. 14 karmindompapper var ganske pænt i disse år, hvor denne art ser ud til at blive sjældnere.

Forårssæsonen som helhed sluttede på 3.452 ringmærkede fugle, hvilket blev det næsthøjeste antal siden stationens start i 2001.

Der kom endnu mere fart over feltet i efterårssæsonen. Henrik Jørgensen begyndte den standardiserede ringmærkning 20/7, hvorefter Heidi Vibe Frederiksen og Anders Odd Nielsen var den faste kerne fra august til ind i november. Australske Joe Krawiec assisterede sammen med Abbi McDonald fra Canada i oktober og november, og det var meget påkrævet med den store mængde fugle. Ud over disse faste folk hjalp Jakob Funder Castenschiold, Susanne Primdahl og flere andre mærkere med i kortere perioder, så fuglestationen summede af liv.

Juli lagde hårdt ud med årets tredje flodsanger, en korttået træløber og seks karmindompapper, men ellers skulle vi hen i august, hvor der var 11 dage med mere end 100 nymærkninger. Største dag blev 27/8 (377), hvor hele 77 brogede fluesnappere og 61 rødstjerter kunne forsynes med ring! Typisk kommer der et par dage hvert år ultimo august med meget stort fald af løvsanger, men det udeblev, og løvsanger fik en rigtig dårlig sæson med kun 355 fugle, langt overgået af antallet af gransanger (1.117), en tydelig tendens de senere år. En af gransangerne havde karakterer, der pegede på den sibiriske ssp. tristis. I september kom der rigtig gang i rødhalsene: På denne måneds største dag 10/9 udgjorde rødhals 208 ud af en total på 374 fugle. Sjældneste ringmærkede fugle denne måned var årets anden lundsanger og et par natravne.

Fuglekonge

I oktober-november fortsatte rødhals med fine fangsttal, men sæsonen vil især blive husket pga. de kolossale mængder af fuglekonger, der rastede på hele Sydfalster. Ringmærkningstallene for disse to arter blev 2.647 og 4.103. Sammen med fuglekongerne kom der en del træløbere, og 73 af disse fandt vej til netmaskerne. I oktober måned var der 22 dage med over 100 mærkede fugle, og tre dage med mere end 500, så månedsrekorden var hjemme med 6.739 mærkninger.

Citronvipstjert

Den altoverskyggende begivenhed i 2014 indtraf 18/10, hvor Anders, Heidi og Johan kunne tage en ny art for Danmark ud af det ene af vores hejsenet: En ung han af gråstrubet drossel, som kun syv personer nåede at nyde synet af, inden den fortsatte sit træk sammen med de mange vindrosler den dag. Det er den fjerde nye fugleart for landet, som Gedser-området har produceret: De første var brun tornskade (1988), klippeværling og bleg gulbug (begge 2003). Hvad bliver mon den næste?

Flodsanger

Med 17.384 ringmærkede fugle blev 2014 det næstbedste år siden den egentlige opstart i 2001, og 86 arter er en ganske god diversitet. Fire nye ringmærkningsarter blev det til: Allike, råge, grå/sortkrage-hybrid og ovennævnte nye art for Danmark, gråstrubet drossel.

Genmeldinger og fremmede ringe

I løbet af 2014 blev der i Gedser fundet 26 fugle med ringe fra udlandet. Det er altid spændende at modtage data fra de fremmede ringmærkningscentraler, og der har da også været interessante oplysninger imellem. De fleste kom fra Sverige (12), fire belgiske, Finland og Norge var repræsenteret med hver to stk., og resten var fra Slovenien, Spanien, Holland og Tyskland.

Den slovenske ring sad på en nattergal, som opholdt sig i stationshaven flere dage i juli-august. Den var mærket 11 måneder tidligere tæt på Ljubljana, men som sydlig nattergal! Heldigvis havde vi gode fotos, der viste den rette art. En broget fluesnapper han blev aflæst i september, den var mærket året før i det allernordligste Sverige, 1.576 km nord for Gedser. Den store invasion af fuglekonger gav en del kontroller fra Sverige (5) og en enkelt fra Finland. En af de svenske fløj fra Falsterbo til Gedser på ca. 24 timer, en strækning på 106 km i luftlinje, hvilket er ganske godt klaret af en fugl, der vejer 5 gram. Et par polsk-mærkede musvitter kom i notesbogen og senere desuden en rødrygget tornskade, som havde taget turen fra Norges sydspids til Danmarks sydspids på 52 dage i løbet af sit efterårstræk.

De over 17.000 ringmærkede fugle fra 2014 har til nu kastet 22 genfund af sig, fordelt på ni forskellige lande, flest i vore nærmeste nabolande, men desuden enkelte fund fra Frankrig, Belgien, Finland og England. Her skal blot omtales enkelte af dem. En stor præstekrave, som i 2013 blev mærket som unge på stranden neden for fuglestationen, blev aflæst nogle gange i efteråret 2014 i et naturreservat i det sydvestlige England, og et par stykker af vores spurvehøge er fundet i det nordøstlige Frankrig (rudedræbt) og Nordtyskland (skadet). De tusindvis af ringmærkede fuglekonger har indtil videre kun givet et enkelt genfund fra Holsten, en uge efter mærkningen. Derimod går det lidt lettere for de større fugle som drosler at blive genmeldt: Således er der fundet to Gedser-mærkede solsorte i Holland og en i Finland, og af sangdrosler er en blevet skudt i det centrale Spanien og en anden er fundet trafikdræbt ved den franske atlanterhavskyst. 

Til sidst skal lyde en stor tak til alle jer, der på forskellig vis har støttet op om fuglestationens arbejde!

Tabel