Kort Geder DOFbase3 ny

Beskrivelse af lokaliteter i Gedserområdet

Der findes flere gode steder at se på fugle i Gedserområdet. I DOFbasen bruges kategorien "Større område", og her omtales en stor del af lokaliteterne inden for det område, som betegnes "Gedser".

Gedser Odde

Dette er fugletrækkets hot spot: Man parkerer på P-pladsen ved stranden efter fyret og går de sidste par hundrede meter til sydspidsen. Fra Marinestationen kan man følge vandfuglenes træk både forår og efterår, det gælder ederfugle og andre dykænder, men i særdeleshed dværgmåger og lommer kommer forbi her i pæne antal sidst på året. Ind over land har man et godt opmarchområde for rovfugle, traner og småfugle, som er på vej til at trække ud over Østersøen. Gennem tiderne er der set adskillige sjældne fugle på Gedser Odde. Her skal nævnes eleonorafalk, blå glente, ørnevåge, årligt kongeederfugl, hvidvinget terne, bjerglærke og rødstrubet piber.

2016 10 16 09.48.21

Gedser Odde mod sydøst en diset oktoberdag. Foto Bo Kayser. 

Ved fyret ligger Gedser Fuglestation omgivet af træer og krat som en oase i et ellers åbent landskab. Arealet virker tiltrækkende på mange småfugle, og her foregår der standardiseret ringmærkning både forår og efterår. Der er adgang til stationshaven fra den store P-plads, men kun på den store sti, der går gennem haven og ned omkring huset. Siden fuglestationens officielle start i 2001 er der fundet adskillige sjældne fugle i haven. Her skal især nævnes tre nye arter for Danmark: Klippeværling, bleg gulbug og gråstrubet drossel, men også brun løvsanger, fuglekongesanger, hvidbrynet løvsanger, nordsanger og hvidskægget sanger er fundet og ringmærket.

Frisenfelt og Kanalerne

Strækningen mellem Gedser by og Frisenfelt er karakteriseret af en kystlinje med stenglacis samt et dige med digegrave og kanaler. Det er et udmærket sted at iagttage trækket af ederfugle, især om foråret, lige som der ofte raster engpibere, vipstjerter og stenpikkere på stenene. Ved kanaler og digegrave er der flere gange set isfugl. Somme tider finder der et betydeligt udtræk af rovfugle sted netop på denne strækning. I krattet omkring rensningsanlægget er det ofte godt at kigge efter småfugle så som rødtoppet fuglekonge og karmindompap. Jævnligt raster der bramgæs på markerne i baglandet.

Gedser By og Lystbådehavn

I selve byen kan man opleve trækkende rovfugle, overflyvende gæs og ved østenvind forår og efterår traneflokke. I vinterperioden ses jævnligt fouragerende flokke af silkehaler. Ved trafikhavnen og i nogen grad lystbådehavnen raster der måger og i hårde vintre skalleslugere og andre andefugle.

Rødsand

Fra molerne ved Gedser Trafikhavn kan man se over til den østlige ende af den kilometerlange sandbanke Rødsand, som huser et betragteligt antal ynglefugle: Ederfugl, havterne, dværgterne, klyde, strandskade og stor præstekrave samt adskillige af de store måger. En stor del af året raster der flere tusinde skarver og gæs og ind imellem adskillige havørne. Med teleskop kan man betragte fuglelivet på den nærmeste del af Rødsand fra havnen og fra den sydvestlige spids af Kroghage.

Kroghage

Området består groft sagt af to dele:

Den østlige, højtliggende del, som egentlig er et gammelt opfyldningsområde fra DSB’s tid, blev planeret ud og plantet til med grupper af træer og buske ca. 1980. Der er en rig flora med mange indslæbte planter fra Balkan-området. Det er et godt sted til kratlusk, hvor der gennem tiderne er fundet sjældenheder som hvidhalset fluesnapper, brun løvsanger, hvidsisken, humes sanger og flodsanger. Gode stier samt et madpakkehus med udsigt over resten af Kroghage.

2016 04 02 10.06.44

Træktur til Kroghage i april. Foto Bo Kayser.

Den lavtliggende del ud mod Østersøen er hovedsagelig gammelt strandoverdrev og vandhuller med rørbræmmer, hvor stære, svaler og især gule vipstjerter går til overnatning i det tidlige efterår. Jævnligt ses også skægmejser i rørstykkerne. I vandhullerne raster troldænder, taffelænder og jævnligt bjergænder. Især i det tidlige forår er det rigtig godt at se ederfugletrækket i fint medlys her.

Vesterhave

Vesterhave er området lige nord for lystbådehavnen. De åbne strandoverdrev og ferieparkområdet byder på gode muligheder for at se det åbne lands fugle, f. eks. engpibere og husrødstjerter. En enkelt gang er der set hærfugl. Nord for ferieparken er der et vådområde med kanaler og sumpede rørstrækninger, hvor der yngler grågæs, rørhøg og rørskovsfugle. Her er tidligere hørt græshoppesanger og flodsanger.

Gedser Agerland

Det meste af Gedser Agerland består af opdyrkede marker, men alligevel ses meget tit rastende flokke af sangsvaner og især bramgæs. Den sydlige del, lige nord for Gedsers bygrænse, er rester af den nu afvandede Svinehave Sø, men efter megen regn og snesmeltning kan der stå meget vand med rastende ænder til følge. Ved den gamle sportshal en halv km nord for Gedser er der gode muligheder for at kratluske efter småfugle.

2016 04 02 13.26.37

Udsigt fra odden over agerlandet mod fyrhaven. Foto Bo Kayser.

Birkemose

Birkemose er dels dyrkede marker, hvor der i vintertiden kan opholde sig flokke af gæs og sangsvaner, dels starten på Det falsterske Dige med overdrevsagtig karakter og grupper af buske. Fra fuglestationen kan man starte med at gå ad Poststien mod nord og derpå kigge efter småfugle langs kysten op mod Gedesbyskov. Om efteråret følger rovfuglene ofte kysten med sommerhusområdet på deres træk sydpå, så her er der mulighed for at tage imod dem. Andefugle og måger/terner trækker ofte ret tæt på kysten sydover. Karmindompapper ses jævnligt her i maj og juni.

 Senest revideret BK 20210215.