Gedser Odde er først relativt sent blevet "opdaget" som et fremragende sted til at foretage trækfugleiagttagelser. Først op gennem 1970-erne begyndte der at blive observeret mere regelmæssigt om efteråret ved Radarstationen. Indtil da har der kun været sporadiske optællinger, der dog kunne lade ane, at lokaliteten var i stand til at byde på endog særdeles fremragende træktal for specielle arter.

Også det faktum, at den daværende "Nykøbing F. Ringmærkningsgruppe" siden 1971 hvert år har foretaget mere eller mindre regelmæssige ringmærkninger af småfugle forskellige steder på Odden, kunne vise, at der her er et knudepunkt for mange fugles trækruter og et vigtigt opmarchområde for de fugle, der om efteråret er på vej mod syd over Østersøen.

Med andre ord: Der burde være en fuglestation på Gedser Odde, så observationer og ringmærkning kunne sættes mere i system.

Allerede tilbage i 1989 blev der i DOF Storstrøms bestyrelse drøftet muligheden for at leje den ledige fyrpasserbolig ved Gedser Fyr. Men der skulle gå yderligere 5-6 år, før brikkerne faldt endelig på plads. Fyrpasserboligen, der oprindelig var et lodshus fra midten af 1800-tallet, var ejet af staten, men udlejet til Storstrøms Amt. Natur- og Plankontoret tilbød DOF Storstrøm, at lokalafdelingen kunne leje huset med henblik på at oprette en fuglestation på stedet. Der blev udarbejdet en lejekontrakt, så vi på særdeles gunstige vilkår kunne tage stedet i brug.

 plantning lille
Der 'haveknokles' 
(Foto: Hans Lind)

Boligen havde på dette tidspunkt stået ubenyttet hen i en del år og trængte til "en meget kærlig hånd"! Amtet sørgede for udbedring at stråtaget samt nyinstallering af el, vand og kloak. Resten måtte DOF Storstrøm sørge for. Heldigvis var der efterhånden dannet en skare af frivillige, der mødtes adskillige weekender igennem året 1995, og arbejdsopgaver var der nok af: Hovedrengøring, maling af lofter og vægge, kitning og maling af vinduer, opsætning af køkken osv. Der var rigeligt at tage sig til. Hertil kom ordning af de ydre arealer: "Haven" var ét stort brombærkrat, der skulle ryddes, så man kunne se ned til havet og for at skaffe plads til nogle få ringmærkningsnet. Den omgivende mark, der i de foregående år havde været forpagtet ud til "Gjedsergaard", blev i marts 1995 delvis tilplantet med 1600 træer og bærbuske, specielt egnet som spisekammer og tilholdssted for småfuglene. Når beplantningen efterhånden voksede op, kunne arealet bruges til ringmærkning.

I januar 1996 var boligen næsten færdig istandsat. I DOF Storstrøms årsberetning 1995 vurderede daværende formand for lokalafdelingen, Jens Mortensen, omfanget af dette istandsættelsesarbejde: "Det er umuligt at gøre op, hvor mange mandetimer der er brugt, men et nøgternt bud er mindst ét årsværk". På weekendmødet 20.-21. januar 1996 på fuglestationen fik man aftalt de sidste detaljer for den officielle indvielse den 11. maj 1996.

Stort var chokket, da der 22. januar kom meddelelse om, at "Gedser fuglehus brænder"! Branden blev opdaget dels fra Fyret, dels fra Radarstationen, men det gamle stråtækte hus stod ikke til at redde, men brændte helt ned til grunden.

brandmaend lille

Brandmænd i aktion De sørgelige rester !
(Foto: Anders Knudsen, Folketidende)

 

 

 

ruin lilleRuinen efter branden.
(Fotograf ukendt)

Hvad så nu? De mange timers frivilligt arbejde var totalt spildt, eller var de? Gruppen omkring fuglestationens opstart var efterhånden blevet så fast sammentømret og "hooked" på, at der skulle være en fuglestation på stedet, så vi blev ved med at presse Storstrøms Amt for at bygningen skulle genopføres. Men der var meget bureaukrati, der skulle overstås. Godt nok havde Amtet en brandforsikring på huset, men ejerforholdene skulle afklares, inden der kunne ske en eventuel genopbygning. Amt og stat måtte igennem en årelang proces med mageskifte, hvor flere andre arealer var involveret. Efter mageskiftet og enkelte byggemøder, hvor vi fik nogen indflydelse på husets indretning, kunne byggeriet gå i gang i sensommeren 2000. Den nye Gedser Fuglestation blev åbnet med indvielse af det nye hus den 19. maj 2001.

GFU husbillede

Den nye fuglestation var klar til ibrugtagning.
(Foto: Gedser Fuglestation)

Endelig havde vi de perfekte rammer til vores aktiviteter: Observation af fugletrækket ved Gedser Odde samt miljøovervågning og grundforskning i form af standardiseret ringmærkning af rastende småfugle. Efterhånden blev stedet til et samlingspunkt for ornitologer fra nær og fjern, specielt efter "The Gedser Double": Forekomsten af 2 nye Danmarks-arter på samme weekend 31. maj - 1. juni 2003, hvor Klippeværling og Østlig Bleg Gulbug blev ringmærket ved stationen.

Siden dette famøse månedsskifte, hvor vi virkelig fik slået Gedser Odde fast som et "hot spot" for sjældne fugle, har der været en fast strøm af fuglekiggere, der har fået åbnet øjnene for denne herlige fuglelokalitet. Ringmærkningen har været i gang forår og efterår lige siden med formidable ringmærkningstal, især i de år, hvor vi har kunnet have fuld bemanding både hele for foråret og hele efteråret.

Hvert år har der været afholdt flere Åbent Hus arrangementer og ture, hvor de besøgende har kunnet følge med i ringmærkningen af småfuglene. Også skoleklasser, børnehaver og andre grupper har fået formidlet fugletræk og ringmærkning.

Efter kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt, er det nu staten, som har overtaget areal og bygning. Gedser Fuglestation har indgået en ny lejekontrakt med Naturstyrelsen, Storstrøm (Tidl. Skov og Natur Storstrøm), så vi nu kan se fremad efter en periode med nogen usikkerhed om fuglestationens fremtid.

Hans Lind, Stationsleder.

Kilder: "Strømstæren" 2-1995, 3-1995, 4-1995 og 1-1996.