I notatet "Strategi for Gedser Fuglestation 2019-24. Hvad vil vi opnå de næste seks år og hvordan?" kan du læse en udførlig beskrivelse. Her kan du læse en kort sammenfatning.

Gedser Fuglestations vision

På det overordnede plan kan vores visioner for den kommende periode udtrykkes:

  • Vi ønsker at fortsætte med at udnytte fuglestationens geografiske placering, tekniske faciliteter og tilknyttede personer til at indsamle data af god forskningsmæssig kvalitet om fugletrækket i området. Det gælder både data fra træktælling, fra ringmærkning og fra specialundersøgelser.
  • Vi ønsker i høj grad at bidrage til, at de indsamlede data bliver bearbejdet og publiceret, så denne viden bliver tilgængelig for diverse målgrupper.
  • Vi ønsker, at personer tilknyttet fuglestationen i dens omgivelser formidler viden om fugletrækket og fugleforskningen samt begejstring for fugle til forskellige målgrupper. Desuden, at de formidler tilsvarende via diverse medier.
  • Vi ønsker at fortsætte med at give DOF’s medlemmer mulighed for at være med til fuglestationens aktiviteter og fællesskab for derved at give dem viden om og interesse for fuglestationsarbejdet.
  • Vi ønsker at sikre fuglestationens fremtidige drift ved at videreudvikle gruppen af aktive og bidragydere. Vi ønsker at sikre en god økonomi gennem støtte fra diverse kilder.
  • Vi ønsker som noget nyt at arbejde på, at Gedser Fuglestation bliver en integreret del af et større natur- og formidlingsområde på Gedser Odde.

Hovedaktivitetsplan 2018-24

Ringmærkning, træktælling, bearbejdning og formidling

Vi skal løbende arbejde for at have de nødvendige ornitologer at trække på til at håndtere disse opgaver. HL og BK har især ansvaret for denne opgave.

Vi skal selv gøre noget for at inspirere nye til at være med og oplære dem lokalt.

Vi skal sende personer på Fuglestationsudvalgets kurser og i øvrigt hjælpe med til disse kurser.

Nye idéer og nye frivillige

Vi skal tage en snak med yngre ornitologer med erfaring fra andre fuglestationer. Det kunne være Anders Odd, Andreas Boe og Anton Liebermann. Det skal både være til inspiration til videreudvikling og for at skaffe idéer til at få nye ornitologer interesseret i af arbejde for Gedser Fuglestation. JA er ansvarlig for denne opgave.

Gedser Fuglestation som integreret del af ”Gedser Odde Naturpark”

HD vil arbejde videre med en vision om, at der etableres et samlet natur- og formidlingsområde lidt som Ölands Södra Udde, hvori Gedser Fuglestation skal indgå som et centralt element mht. formidling og trækfugleforskning.

Gedser Fuglestations Venner

Med MT som ansvarlig skal Gedser Fuglestations Venner etableres i 2018. HD vil udarbejde ”Vennebevis 20xx”. Der vil være tale om en uformel gruppering, hvor interesserede blot hvert år bedes om at indbetale fx 100 kr. som mindstebeløb og gerne mere.

Gedser Fuglestations Venner skal løbende ”passes” og vedligeholdes.

Kontrakter, aftaler m.m.

MT, BK og HL skal løbende sørge for, at vi lever op til indgåede aftaler, at de, hvis ønskes, fornys, og at nye attraktive aftaler indgås.

Finansiering

Søgning af fonde

MT, HL og BK vil medio 2018 mødes for at tale om, hvordan vi kan komme i gang med bedre fondssøgning. Der vil derefter blive nedsat en arbejdsgruppe, som hvert år skal stå for søgning af midler indtil de ønskede beløb er opnået.

Flerårig aftale om tilskud fra DOF

Med BK som ansvarlig vil GFU tage kontakt med formand og direktør i DOF med henblik på indgåelse af flerårig aftale.

Vedligeholdelse og forbedring af fuglestationen

Med GJ og HL som ansvarlige skal hus og have vedligeholdes, løbende forbedres og løbende tilpasses nye behov. Der er allerede indkommet mange konkrete forslag.

Tidligere strateginotater:

Strategi for foregående periode: "Gedser Fuglestation - Strategi og drift 2015 og frem".